Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsen Centrum Dokkum


Huisartsen Centrum Dokkum

Birdaarderstraatweg 70A
9101 DC Dokkum
Telefoon: 0519 291999
Spoed: 0519 291999
Fax: 0519 291998
Receptenlijn: 0519 291999

groepspraktijkdokkum.praktijkinfo.nl

E-mail: groepspraktijkdokkum@ezorg.nl


Spreekuur Algemeen

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk in te plannen, waarbij de termijn afhankelijk is van uw hulpvraag. De assistente zal u enkele vragen stellen over uw hulpvraag, want dit is van belang voor het plannen van het spreekuur. Het consult is bedoeld voor het bespreken van één hulpvraag. Voor meerdere hulpvragen zal de assistente samen met u meer tijd voor u inplannen. Mocht u om welke reden dan ook niet kunnen komen, bel dan tijdig uw afspraak af.

Als u een afspraak wilt voor dezelfde dag graag bellen tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u bellen met onze assistentes. Zij kunnen uitslagen doorgeven en veel voorkomende vragen beantwoorden, eventueel na overleg met uw huisarts.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Avondspreekuur

Voor diegenen die overdag geen gelegenheid hebben een afspraak te maken is er de mogelijkheid van een avondspreekuur. Op dinsdagavond tussen 18:00 en 21:00 uur kunt u desgewenst een afspraak maken.

Daarnaast wordt er door één van onze medisch assistenten ( physician assistant ) op de dinsdagavonden spreekuur gehouden, en werkt samen met de huisarts.

Ook is de mogelijkheid om op de dinsdagavond een afspraak te maken bij de praktijkassistente voor controles, uitstrijkjes, wratten enzovoort.

Spreekuur Huisarts in opleiding

In de spreekkamer kunt u te maken krijgen met een huisarts in opleiding. Deze is inmiddels afgestudeerd als arts en specialiseert zich nu als huisarts. Hij/zij houdt zelfstandig spreekuur onder supervisie van een huisarts.

Spreekuur Physician Assistant (PA)

Het kan zijn dat u in plaats van een huisarts, te maken krijgt met een Physician Assistant (PA). Vanwege de positieve ervaringen wordt er in Nederland namelijk steeds vaker met PA’s gewerkt. Zo is dat ook in onze praktijk.

Voor welke zorgvragen kunt u hulp van een Physician Assistant verwachten?

Het kan zijn dat u voor uw behandeling alleen te maken krijgt met een PA, of met zowel een PA als een huisarts. Bij ingewikkelde ziektes of ingrepen kan de PA een huisarts of specialist raadplegen.

Een PA kan het volgende voor u doen: 

• onderzoek doen en uw klachten in kaart brengen
• een diagnose stellen
• een behandeling bepalen
• medicijnen voorschrijven
• medische ingrepen verrichten en voorlichting geven

Daarnaast zorgt een PA ervoor dat de zorgverlening soepel verloopt.

Als een PA mij behandelt, zie ik dan nog een huisarts?

Het is niet altijd vanzelfsprekend om bij een huisarts te komen met een gezondheidsklacht. Het kan zijn dat de PA uw enige behandelaar is. Bij ingewikkelde aandoeningen of ingrepen, kan de PA een huisarts vragen om mee te kijken. Als u toch liever door een huisarts gezien wilt worden, kunt u dat bespreken met uw PA.

Is de zorg door een PA even goed als de zorg door een huisarts?

De zorg door een PA is even goed als de zorg door een huisarts. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken. Alle PA’s hebben een hbo-master opleiding gevolgd.

Hoe weet ik of mijn PA bevoegd is?

Sommige beroepen in de zorg moeten zich registreren in het BIG-register. Zij mogen hun beroep alleen uitoefenen als ze in het BIG-register staan ingeschreven. Dat geldt ook voor de PA. In het BIG-register kunt u opzoeken of uw PA geregistreerd is. Meer informatie hierover staat op de website www.bigregister.nl Al onze PA's zijn geregistreed in het BIG register.

Heeft een behandeling door een PA invloed op mijn eigen risico?

Net als de zorg door een huisarts, is de zorg door een PA verzekerde zorg. Het maakt dus financieel gezien niet uit of u door een PA of door een huisarts wordt behandeld.

Neemt een PA alle beslissingen over mijn behandeling zelf?

De PA is bevoegd om zelfstandig beslissingen over een behandeling te nemen. Echter werkt de PA altijd in een samenwerkingsverband met de huisarts en specialist daar waar nodig. Er zijn dus altijd op deze manier anderen betrokken bij uw behandeling.

Mag een PA medicatie voorschrijven?

Ja, een PA is wettelijk bevoegd om medicatie voor te schrijven.

Hoe kan ik de PA bereiken die mij behandelt?

Alle PA’s zijn, net als alle behandelaars, te bereiken via ons algemene nummer.

 

 

 

Spreekuur Praktijkassistente

De praktijkassistente heeft haar eigen spreekuur. U kunt bij haar terecht voor bloeddrukcontroles, wondverzorging, zwachtelen, oren uitspuiten, uitstrijkjes, vaccinaties, reisadvies, wratten en het verwijderen van hechtingen.

Spreekuur Praktijkondersteuner

Praktijkondersteuners (POH) ondersteunen de huisarts bij de zorg voor chronisch zieke mensen en mensen die net zijn ontslagen zijn uit b.v. een ziekenhuis. Maar ook voor stoppen met roken en leefstijl kunt u ben hun terecht. Zij zijn de spil in de ketenzorg (Diabetes, Astma, COPD, en Cardio Vasculaire preventie).

Spreekuur POH-GGZ

De praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) verricht onderzoek bij psychische problematiek. Een verder traject wordt afgesproken wanneer dit nodig is. Kortdurende behandeling is mogelijk door de praktijkondersteuner zelf. Voor langdurige of complexe behandeling wordt u doorverwezen naar een andere hulpverlener of instantie. De praktijkondersteuner kan u adviseren hoe om te gaan met psychische kwetsbaarheid.

Spreekuur POH-GGZ Jeugd

De praktijkondersteuner GGZ-jeugd richt zich op psychische problemen bij kinderen. Zij is in staat om in een paar gesprekken met ouders en kind in kaart te brengen wat het probleem is, en wat er voor nodig is om het kind weer goed te laten functioneren. Zij geeft een behandeladvies en heeft zo nodig contact met wijkteam, school en behandelaren binnen de GGZ.

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

We krijgen in onze praktijk steeds meer te maken met oudere patiënten met complexe problematiek. Een deel van deze patiënten is kwetsbaar. Zij lopen een verhoogd risico op opname in een zie-kenhuis of een verpleeg- of verzorgingshuis vanwe-ge het wankele evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Het huisartsencentrum wil bij deze kwetsbare groep problemen in een vroeg stadium onderkennen, en samenhang brengen in de zorg en de thuissituatie versterken.

In plaats van af te wachten tot een patiënt met een probleem komt proberen we te voorkomen dat bepaalde problemen ontstaan door te anticiperen op situaties, dat wil zeggen proactief werken. In plaats van diagnosegericht te werk te gaan (ziektediagnostiek) proberen we inzicht te krijgen in het functioneren van de patiënt en te achterhalen welke praktische vaardigheden de patiënt nodig heeft om naar tevredenheid te kunnen functioneren (functionele diagnostiek). Bij een groot deel van de kwetsbare ouderen is een ziektespecifieke benadering (disease- management) niet meer toereikend en passend: de begeleiding en behandeling van een patiënt schiet tekort als men zich slechts richt op de ziekte en de daaraan gerelateerde problemen in plaats van naar het "totaalplaatje" te kijken (casemanagement).

Bij het opsporen van kwetsbare ouderen wordt gebruik gemaakt van de Groninger Frailty Indicator (GFI). De uitslag van de GFI in combinatie met het oordeel van de huisarts (en eventueel de POH) over de situatie van de patiënt bepaalt of een patiënt wel of niet als kwetsbaar beoordeeld wordt. Voor elke kwetsbare oudere wordt een POH-er aangesteld als casemanager. Deze heeft als taak: signaleren, monitoren, coachen en coördineren van zorg. De kwetsbare oudere wordt minimaal vier keer per jaar bezocht. Er wordt gewerkt met een zorgplan welke de meest op de voorgrond staande problemen en de geplande interventies weergeeft. In het zorgplan is terug te vinden wie bij de zorg voor de patiënt zijn betrokken. Het zorgplan wordt opgesteld in overleg met de oudere en eventueel partner/mantelzorger(s). Het wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast. Om te zorgen dat de medische zorg goed aanluit op de behoeftes van kwetsbare ouderen is het van belang dat er wordt samengewerkt in zorgketens. Daarom is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verbeteren van de samenwerking en het afstemmen met andere beroepsbeoefenaren in de ouderenzorg.

We verwachten dat met deze aanpak, door eerder inzetten van juiste ondersteuning/middelen, kwetsbare ouderen langer op een veilige en verantwoorde manier thuis kunnen blijven wonen en dat voortijdig verlies van autonomie wordt voorkomen. Ook verwachten wij dat er minder over- of onderbehandeling zal zijn en dat acute situaties vaker voorkomen worden. Daarnaast zal de huisarts gemakkelijker de regie kunnen voeren in de zorg voor de kwetsbare oudere.

Opgemerkt dient te worden dat in dit rapport de termen POH en casemanager over het algemeen inwisselbaar zijn.

Maaike Boersma-Rottiné,

Arts en projectleider,

Huisartsencentrum Dokkum

Huisbezoek

Wanneer het door ziekte of handicap onmogelijk is om op de praktijk te komen, kunt u thuis worden bezocht. De praktijkassistente beoordeelt samen met een huisarts of er een bezoek thuis wordt afgelegd, en door wie dat wordt gedaan.

U wordt verzocht een huisbezoek vóór 10:00 uur aan te vragen in verband met het plannen van visites die dag.

Urine onderzoek

Als u denkt dat u een blaasontsteking heeft dan kunt u voor 10.00 uur urine inleveren. Dit moet in een schoon, goed afgesloten potje. Indien nodig kunnen we dit verstrekken. Na 14.00 uur kunt u voor de uitslag bellen en liggen er zo nodig medicijnen klaar bij de apotheek.

Uitslagen

U kunt elke werkdag van 14.00 uur en 16.00 uur bellen voor uitslagen. Indien mogelijk vertelt de praktijkassistente u dan de uitslag.

Herhaalrecepten

In samenwerking met Apotheek Dokkum is er nu een eenvoudige en veilige manier om chronische medicijnen te herhalen: op ieder nieuw verstrekt chronisch medicijn staat een cijfercode. In combinatie met uw geboortedatum is dat een unieke, veilige code om het herhaalrecept te bestellen.

Dat kan per telefoon: u belt 088 0800125

Daarna toetst u geboortedatum en de cijfercombinatie in op uw medicijndoosje. U kunt dan de volgende dag na 15:00 uur uw medicijn ophalen.

Het kan ook via internet:

Na het invullen van geboortedatum en nummer(s) op uw medicijndoosje kunt u het herhaalrecept de volgende dag na 15:00 uur  bij de afgesproken apotheek ophalen.

Klik op deze link

Via de receptenlijn

U kunt uw herhaalrecepten ook 24 uur per dag bestellen via de receptenservicelijn.

Bel (0519) 29 19 99

Spreek na de meldtekst en pieptoon duidelijk in:
- Uw naam
- Uw geboortedatum
- De naam van uw medicijn
- De sterkte
- Het doseringsvoorschrift

U kunt de herhaalmedicatie de volgende dag na 15.00 uur bij de apotheek afhalen.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door Dokterswacht Friesland. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in Friesland samen.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Spoedeisende hulp buiten kantoortijden en tijdens de weekeinden:

Dokterswacht Friesland tel  0900 112 7 112

Huisartsenpost Dokkum houdt deuren overdag en ’s avonds open

Dokterswacht Friesland stelt alles in het werk om de spoedeisende huisartsenzorg voor de bewoners van Noordoost-Friesland zo goed mogelijk te kunnen blijven verzorgen. In overleg met de huisartsen in de regio is besloten dat de huisartsenpost in Dokkum tijdens de avonden en in de weekenden overdag geopend blijft op de huidige locatie bij ziekenhuis de Sionsberg. De huisartsenpost is ’s nachts gesloten van 23.00 - 08.00 uur. Advies aan patiënten is om altijd eerst te bellen met de Dokterswacht: 0900 - 112 7 112.

Altijd eerst bellen: 0900 - 112 7 112

Wanneer patiënten doordeweeks ’s avonds (17.00 - 23.00 uur) en in het weekend overdag (08.00 - 23.00 uur) dringend een huisarts nodig hebben, kunnen zij hiervoor terecht bij de Dokterswacht. Om veilige patiëntenzorg zo goed mogelijk te kunnen blijven borgen, zullen er tijdens de openingstijden van de huisartsenpost altijd twee huisartsen en twee goed opgeleide doktersassistentes werkzaam zijn. De huisartsen zijn beschikbaar voor consulten en doen ook huisbezoeken, wanneer de situatie daarom vraagt en de patiënt medisch gezien niet in staat is om zelf naar de huisartsenpost te komen.

Bij spoed doorverwijzing naar Leeuwarden of Drachten

’s Avonds na 23.00 uur sluit de huisartsenpost en is er geen huisartsbezetting meer in de Sionsberg. Wel blijft er altijd een huisarts met chauffeur beschikbaar voor patiënten in Noordoost Friesland, waarvan de situatie dringend om een beoordeling door de huisarts vraagt. Patiënten met zorgvragen in de nacht waarvoor een consult op de huisartsenpost nodig is, worden verwezen naar de huisartsenpost in Leeuwarden (in het MCL) of in Drachten (in Nij Smellinghe). Dit brengt in de meeste gevallen een langere reistijd met zich mee, maar biedt wel de mogelijkheid om patiënten, bij noodzaak, direct te kunnen opnemen.

Thuisarts

Op www.thuisarts.nl is betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte makkelijk te vinden.

De site is gemaakt door het Nederlandse Huisartsen Genootschap, dus door de huisartsen en de informatie is gebaseerd op de huisartsen-standaarden die door de meeste huisartsen in Nederland worden gebruikt. Download nu de thuisarts app via google play of app store.